Algemene voorwaarden

1 Algemeen

A. Informatie over de arrangementen van SPAAK Rotterdam wordt verstrekt middels de website (www.spaakrotterdam.com) en wordt aangevuld door het informatiepakket dat toegezonden wordt na de boeking bij SPAAK Rotterdam, ongeveer een week voor de datum van de route. De informatievoorziening is zo volledig en actueel mogelijk, maar er kunnen (kleine) verschillen zijn tussen de aangeboden informatie en de werkelijke situatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele verschillen tussen de virtuele en werkelijke situatie.

B. Het informatiepakket wordt per post verzonden naar het adres dat bij de boeking wordt opgegeven. Dit pakket dient meegenomen te worden naar de startlocatie (Keilewerf). SPAAK Rotterdam is niet verplicht dit pakket te vervangen indien het door welke omstandigheden dan ook, niet aanwezig is op de startlocatie. Zonder pakket kan de fietsroute niet worden gefietst.

C. Elke tandem is geschikt voor twee personen.

D. SPAAK Rotterdam behoudt zich het recht om bij overtreding van deze algemene voorwaarden de klant per direct de mogelijkheid van een arrangement te ontzeggen. De tendem dient in dat geval per direct te worden ingeleverd bij het startpunt van de tocht.

E. De administratie van SPAAK Rotterdam is bepalend bij een onderling meningsverschil, tenzij de gebruiker het tegendeel kan bewijzen. Bij alle afwijkingen die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden beslist SPAAK Rotterdam.

F. Aangezien de fietsroutes persoonlijk worden samengesteld, krijgen verschillende klanten verschillende routes aangeboden. SPAAK Rotterdam doet haar uiterste best om een tocht zo aangenaam mogelijk te maken voor iedere deelnemer, maar kan hier geen garantie op geven.

2 Reservering en bevestiging

A. Reserveringen vinden plaats via de website www.spaakrotterdam.com.

B. Bij wijze van uitzondering kunnen arrangementen ook per email worden geboekt.

C. Reservering van een arrangement van SPAAK Rotterdam dient ten minste zeven dagen voor de gereserveerde datum te worden gemaakt.

D. De reservering is definitief zodra de betaling is ontvangen en een (automatische) bevestigingsmail is verstuurd.

3 betalingen en tarieven

A. Bij boekingen via de website dient vooraf betaald te worden voor de arrangementen. Dit kan via iDeal, bankoverschrijving of creditcard.

B. De tarieven van SPAAK Rotterdam zijn variabel. De tarieven op onze website zijn leidend.

C. De tarieven op de website zijn inclusief BTW en huur van tandem(s) voor de geboekte tijd.

D. Aankopen vermeld op de bijgeleverde ansichtkaarten zijn vooraf betaald door SPAAK Rotterdam en kunnen zonder extra kosten worden afgehaald bij de aangegeven locatie.

E. Aankopen die niet zijn vermeld op de bijgeleverde ansichtkaarten zijn voor rekening van de klant en dienen ter plekke te worden afgerekend.

F. Eventuele aankopen gedaan bij SPAAK Rotterdam die niet aan het bovenstaande voldoen, moeten ter plekke worden voldaan of dienen binnen 14 dagen op de rekening te staan van SPAAK Rotterdam.

4 Annulering en wijziging

A. Tot 30 dagen voorafgaande aan de geboekte datum kan de reservering kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd, het bedrag wordt teruggestort op de rekening van de klant.

B. Bij annulering tussen 29 en 14 dagen voorafgaande aan de geboekte datum, wordt 50% van het verschuldigde bedrag teruggestort op de rekening van de klant. Wijzigen van de datum kan nog wel kosteloos, op basis van beschikbaarheid. Wijzigen van het aantal personen kan in overleg. Spaak laat weten welke kosten hiervoor nog kunnen worden vergoed of, indien het een vermeerdering betreft, welke kosten erbij komen.

C. Bij annulering tussen 13 en 7 dagen voorafgaande aan de geboekte datum wordt maximaal 25% van het verschuldigde bedrag teruggestort op de rekening van de klant. Bij een vermindering van het aantal personen kan Spaak vanaf 13 dagen voor de start geen geld meer teruggeven. Neem contact op als er extra personen mee willen. Spaak beslist per situatie wat er nog mogelijk is.

D. Bij volledige annulering tussen 6 en 0 dagen voorafgaande aan de geboekte datum wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

E. Op een wijziging van de boeking waarbij de duur van de fietstocht wordt verkort of het aantal personen wordt bijgesteld naar beneden, gelden in principe dezelfde voorwaarden als bij annulering van de boeking tenzij door SPAAK Rotterdam in dat geval anders wordt besloten.

F. Bij wijzigingen die veel (administratief) werk opleveren kunnen extra (administratie) kosten worden gerekend, dit wordt vooraf besproken met de klant.

G. SPAAK Rotterdam kan de reservering annuleren als er omstandigheden zijn waardoor de routes niet goed kunnen worden volbracht of voorbereid. De desbetreffende klanten krijgen een kortingscode toegestuurd door SPAAK Rotterdam voor het boeken van een nieuw arrangement op www.spaakrotterdam.com op een andere datum. Deze kortingscode staat gelijk aan de prijs van het eerder geboekte arrangement.

5 Tandems

A. Er wordt middels het per post toegezonden informatiepakket gecommuniceerd waar en hoe laat de tandems kunnen worden opgehaald en worden ingeleverd. De tandems worden persoonlijk overhandigd, inclusief benodigde sleutels.

B. Voor de huur van de tandem wordt een kopie van het paspoort van een van de deelnemers gevraagd. Hij/zij vertegenwoordigt alle deelnemers uit het gezelschap. De kopie dient mee te worden genomen naar het startpunt van de route.

C. Tandems inclusief sleutels dienen voor of op de afgesproken eindtijd op het eindpunt te worden ingeleverd. Het inleveren van de tandem met een verlating van meer dan een half uur, levert een boete voor de klant op van 20 euro/uur, tenzij hier uitdrukkelijk andere afspraken over zijn gemaakt tussen SPAAK Rotterdam en de klant.

D. Bij verlies van de fietssleutel wordt 10,00 euro in rekening gebracht.

E. Bij verlies van de tandem door diefstal in geval van slechte oplettendheid van de klant of het niet/deels op slot doen van de tandem, wordt 250,00 euro in rekening gebracht.

6 Schade aan eigendom SPAAK Rotterdam

A. Schade aan eigendommen van SPAAK Rotterdam door grove schuld van de klant, zoals opzettelijke vernieling of onredelijk gebruik, kunnen worden verhaald op de veroorzaker van de schade.

B. Schade aan eigendommen van SPAAK Rotterdam door slijtage, technische mankementen of schade ontstaan bij redelijk gebruik kunnen niet worden verhaald op de klanten.

C. In geval van schade, buiten de schuld van de deelnemers tijdens de route, die voorkomt dat de route kan worden afgerond, wordt afhankelijk van de resterende duur 10%, 25% of 50% van het bedrag gerestitueerd. Dit percentage wordt in overleg met de klant vastgesteld. SPAAK Rotterdam heeft hierin de beslissende rol.

D. Voor schade aan of verlies van een tandem, zie punt 5.

7 INGREDIËNTEN

A. Afhankelijk van het arrangement, is een lunch, borrel of diner voor de klanten inbegrepen in de prijs. De meeste ingrediënten voor het eten zullen de klanten verzamelen in Rotterdam en omstreken.

B. SPAAK Rotterdam is verantwoordelijk voor het betalen van de benodigde ingrediënten. Klanten hoeven tijdens de tocht geen geld te besteden aan benodigde ingrediënten.

C. Indien de klant wenst extra ingrediënten toe te voegen of tijdens de tocht andere producten wil kopen , is dit voor rekening van de klant. Deze producten dienen ter plekke te worden afgerekend en vallen buiten eventuele rechten of garantie van SPAAK Rotterdam.

D. SPAAK Rotterdam zorgt voor een basis set (keuken)spullen waarmee de aangeboden receptuur zonder problemen kan worden bereid.

E. Door middel van het toegezonden informatie pakket, zorgt SPAAK Rotterdam dat de klant beschikt over een recept passend bij de verzamelde ingrediënten.

F. Eventuele ingrediënten benodigd voor het recept, maar niet verzameld door de klant, zullen aanwezig zijn op de bereidingslocatie.

G. Allergieën en wensen met betrekking tot het eten kunnen bij bestelling van de route op www.spaakrotterdam.com worden aangegeven. Voor eventuele wijzigingen van deze wensen, gelden de reglementen van ‘Annulering en wijziging’.

8 Veiligheid

A. SPAAK Rotterdam zal binnen de macht van SPAAK Rotterdam proberen de klanten veilig te houden door middel van uitleg over het gebruik van tandems.

B. Het wordt de klanten geadviseerd om een helm te dragen tijdens de tochten van SPAAK Rotterdam. Deze helm dient de klant zelf mee te nemen naar het startpunt. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de klant of dit wel of niet wordt gedaan.

C. Van de klanten wordt verwacht dat ze risicovolle en gevaarlijke situaties mijden.

D. Van de klanten wordt verwacht voldoende kennis te hebben van het verkeer om zich aan de verkeersregels in Rotterdam te houden. Deelname aan het verkeer is geheel op eigen risico van de klant.

E. SPAAK Rotterdam heeft het recht om arrangementen te annuleren als de veiligheid van de klanten niet voldoende gegarandeerd kan worden.

9 Privacy

A. Er zal zorgvuldig om worden gegaan met de door klanten verstrekte gegevens en deze zullen nooit zonder toestemming van de betreffende klant verstrekt worden aan derden.

10 Overmacht

A. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is SPAAK Rotterdam gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van de eigenaren of naaste familieleden e.d. waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van SPAAK Rotterdam kan worden gevergd.

11 Aansprakelijkheid

A. SPAAK Rotterdam is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van eigendommen van deelnemers tijdens de route.

B. SPAAK Rotterdam is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen door de deelnemer tijdens de route.

C. SPAAK Rotterdam kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade en letsel veroorzaakt door grove schuld.

12 Contactgegevens
13 Slotbepaling

A. Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

B. Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

C. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

D. Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.